Özetle İhracat nedir?

Özetle İhracat nedir?

Özetle İhracatın Temel Noktaları Nelerdir

İHRACATA HAZIRLIK

İhracata başlamadan önce “ihracat iş planı'' geliştirilmelidir.

İhracat iş planı kapsamında; ihracat potansiyeline sahip ürünler, firmanın yerli ve yabancı rakiplerine göre hedef pazardaki avantajlı yönleri, hedef müşteriler, satış taktikleri, dış pazarlara giriş yolları, dağıtım kanalları belirlenmeli, pazarlama stratejisi, uluslararası fiyatlandırma stratejisi oluşturulmalıdır.

HEDEF PAZAR SEÇİMİ

Hedef pazar seçerken, sektör bazında pazar araştırması yapılmalıdır. Pazar araştırması yaparken aşağıda yer alan hususlara dikkat edilmelidir;

Hedef pazarların demografik, sosyal, ekonomik ve politik yapıları araştırılmalıdır.

Hedef pazar belirlenirken coğrafi konumla ilgili bilgiler göz önünde bulundurulmalıdır.

Hedef pazarda sektörün endüstriyel yapısı (ihraç ürününün hedef pazardaki üretim ve tüketim miktarları, işletmelerin sayıları vb.) araştırılmalıdır.

Hedef pazardaki teknolojik gelişme düzeyi, bu teknoloji ile üretilen malların  sektörlerdeki kullanım durumları incelenmelidir.

Hedef tüketicinin kültürel yapısı, yaşam tarzı, tercih ve davranışları, tutum ve alışkanlıkları, gelir durumu tespit edilmeli, ihtiyaç ve beklentileri doğru saptanmalıdır.

Pazarla ilgili bilgi toplamak için elektronik ortamda internetteki web sayfalarından faydalanılabilir. Hedef ülkenin istatistik kurumu, ihracatı geliştirme kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları, ticaret müşavirlikleri ve diğer kaynaklardan sağlanmış bilgilerden yararlanılabilir. Yurtdışındaki araştırma kurumlarından, ulusal ve uluslararası örgütlerden ücretli veya ücretsiz olarak sağlanabilen rapor, etüt ve araştırmalar gibi hazır veriler temin edilebilir. 

Hedef pazarda aynı sektörde çalışan rakip firmalar iyi tanınmalı, zayıf ve güçlü yanları tespit edilmelidir.

Hedef pazardaki lisans, standartlar ve sertifikalar hakkında bilgi alınmalıdır.

Patent, ticari marka ve telif hakları hakkında bilgi toplanmalıdır.

Hedef ülkeyle Türkiye arasında yapılmış anlaşmalar ve protokoller   incelenmelidir.

Pazarın ulaşım ve haberleşme altyapılarının durumu araştırılmalıdır.

Hedef ülkedeki vergiler, harçlar, ihraç edilecek ürüne uygulanacak kota ve tarife dışı engeller belirlenmelidir.

HEDEF ÜRÜNÜN BELİRLENMESİ

İhracatçıya talep ithalatçıdan gelebilir veya ihracatçı kazançlı olacağını düşündüğü  ürünü/ürünleri tespit edebilir. Ürün tespiti yapılırken firma; kurumsal yapı, mali durum, pazarlama ve kapasite gibi açılardan performansını analiz etmelidir.

İhraç edilen ürün satış sonrası hizmet gerektirdiği taktirde, ihracatçı o ülkede bir servis açmalı veya bu hizmetleri sağlayabilecek bir dağıtımcı/acente bulmalıdır.  İhracatçı bu hizmeti sağlamak için gerekli mali veya teknik olanaklara sahip değilse, ürün ihracat için uygun olmayabilir.

MÜŞTERİ BULMAK VE TANITIM

Müşteri bulmak ve ürünlerini yurt dışına tanıtmak isteyen firmalar, üretim kapasiteleri, kalite kontrol sistemleri, çalışılan firma referansları gibi konuların da yer alacağı iyi bir web sayfası oluşturabilir. Web sayfası hazırlandıktan sonra varlığı duyurulmalıdır.

İnternetten veya ticari katalog gibi yayınlar aracılığıyla reklam yapılabilir.

Fuar ve sergi organizasyonlarına katılabilinir.

Yurtdışından gelen ürün taleplerine; Ekonomi Bakanlığı, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri, aracılığıyla ulaşılabilmektedir.

Ürün tanıtımını yaparken, hedef pazarların etiketleme ve paketleme kurallarına dikkat edilmelidir.

Ürünün kendisi kadar sunuş biçimi ve ambalajı da çok önemlidir. Ürün tasarlanırken ve üretilirken, o ülkedeki hedef tüketici grubunun alışkanlıkları, zevkleri göz önünde bulundurulmalıdır.

DIŞ PAZARA GİRİŞ YÖNTEMİNİN BELİRLENMESİ

Dış pazara doğrudan ihracat yapılabilir. Doğrudan ihracat, ihracatçının hiçbir aracı kullanmadan, tüm ihracat işlemlerini kendisinin yapmasıdır. Doğrudan ihracat yapmak için, ihracatçı firma bünyesinde bir ihracat departmanı oluşturmalıdır.

İhracat yapmak isteyen ancak gerekli personel ve kaynağı olmayan şirketler, dış pazara; komisyoncular, acenteler, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, Dış Ticaret Şirketleri, yerel alım ofisleri vasıtasıyla ihracat yapabilirler.

DAĞITIM KANALLARININ SEÇİMİ

Dağıtım kanalları, ülkelere ve bölgelere göre farklılık göstermekte ve ülkelerin gelişmişlik düzeyini ve kişilerin yaşam standardı düzeyini yansıtmaktadır. Bu sebeple, ihracatçılar dağıtım kanallarını belirlerken, pazarların kendine has yapılarını ve ürünün özelliklerini göz önünde bulundurmalıdır.

Dağıtım kanalını seçerken, kanalın yapabileceği düşünülen satışlar ve bunların maliyetleri karşılaştırılmalı, nitelikli ve donanıma sahip aracılar seçilmelidir.

Dış pazarlara doğrudan ihracat yapan bir firma başlıca; acenteler, dağıtıcılar, marketlerin pazarlama kanalları, katalogla satış yerleri, doğrudan son kullanıcıya satış, satış temsilcileri aracılığıyla ihracat yapabilir. Acente, dağıtıcı, temsilciler firmayı yalnız müşterilerine karşı temsil etmekle kalmaz aynı zamanda ülkeyi ve işadamlarını temsil ederler. Bu nedenle, ticari ortaklar çok dikkatli seçilmeli ve takip edilmelidir.

Bir ihracatçının hangi tür aracı ile çalışacağı, ihraç edeceği ürüne, pazar yapısına ve firmanın amaçlarına bağlıdır. Tüketim malları için acenteler daha uygun olabilmektedir. Bunun sebebi, acenteler tüketicilerle olan yakın ilişkileri sayesinde, değişen tüketici istek ve seçimlerinin ihracatçıya hemen yansıtılmasını sağlayabilir. Dağıtıcılar ise dayanıklı tüketim malları ve satış sonrası servisi gerektiren malların pazarlanması için daha uygun olabilir.  

Hedefiniz bir kez satış yapmak değilse satış sonrası memnuniyetini de göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Gerek servis-yedek parça ağınızla gerekse müşteri takibinizle müşteriye verdiğiniz önem gösterilmelidir.

FİYATLANDIRMA

İhracatta fiyat oluşturulmasında çok fazla faktör vardır. Bu faktörlerin bazıları kontrol edilebilirken (üretim maliyetleri, satış ve dağıtım maliyetleri, pazarlama maliyetleri, reklam maliyetleri) bazılarını kontrol etmenin zor olması (hedef pazardaki fiyat düzeyi, arz ve talep durumu, rekabet düzeyi, pazar koşulları) fiyatlandırmayı güçleştirmektedir. Bu nedenle fiyat kararlarının sürekli olarak gözden geçirilmesi ve denetlenmesi gereklidir. İhracatta fiyatlandırmanın en önemli unsuru esnekliktir.

İhracat yaparken maliyet arttırıcı faktörler arasında; satış komisyonları, akreditif masrafları, ambalajlama masrafları, etiketleme masrafları, ülke içinde taşıma masrafları, sigorta masrafları, ürüne ait belgeler için çeviri masrafları, depolama için masraflar yer alabilecek olup, fiyat belirlenirken bu masraflar göz önünde bulundurulmalıdır.

Üretim, ulaştırma, pazarlama, reklam maliyetleri gibi konular gözünde bulundurularak maliyet hesaplanmalıdır.

Rakip firma analizleri yapılmalı, aynı mamulleri ihraç eden firmaların fiyatları hakkında bilgi edinilmeli, rakiplerin müşteriler için hangi pazarlama tekniklerini uyguladıkları saptanmalıdır.

İHRAÇ EŞYASINA İLİŞKİN YASAKLAR, KONTROLLER VE İZİNLER

İhracatçı, yurt dışındaki ithalatçıya teklif göndermeden önce, satışını düşündüğü ürünün mevzuat açısından özelliklerini çok iyi bilmelidir.

Ürünün;

a) İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallar Listesine,

b) Standardı İhracatta Zorunlu Uygulamada Bulunan Ürünler Listesine,

c) İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine,

tabi olup olmadığına bakılmalıdır.

İHRACATTA YAPILACAK İLK İŞLEMLER

İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklar ihracat yapabilirler.

İhraç edilecek ürüne karar verildikten sonra ürünün “Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP - Eşya Kodu)'' doğru belirlenmelidir.

İhracat bir ekip işidir. Ekip başlıca; gümrük müşaviri, nakliyeci, sigortacı ve bankacıdan oluşmaktadır. Ekibin organizasyonunu deneyimli bir kadronun yapmasına özen gösterilmelidir.

TEKLİF HAZIRLANMASI

İhracatın en önemli aşamalarından biri satıcının alıcıya göndereceği teklifin  hazırlanmasıdır. Teklifin gönderilmesinde başlıca iki yol vardır;

a)     Proforma fatura

b)     Teklif mektubu

Proforma faturada kesinlikle ‘'Proforma Fatura'' ibaresi bulunmalıdır.

Proforma faturada ürünün miktarı ve özellikleri, birim ve toplam fiyatı, ambalajlama, ödeme şekli, hesap numarası, yükleme şekli, menşei bulunmalıdır.

Teklif mektubunda proforma faturada bulunan bilgiler yer almalıdır. Numune gönderilecekse teklif mektubunda belirtilmelidir.

İthalatçının talebine mümkün olduğunca hızlı cevap verilmelidir.

Fiyat teklifinin geçerlilik süresi yazılmalıdır.

SATIŞ SÖZLEŞMESİ HAZIRLANMASI

İhracat yaparken, yazılı sözleşme hazırlanmasının taraflar arasında çıkabilecek olan anlaşmazlıkların çözümlenmesi ve taraflar için geçerli olan hak ve yükümlülüklerin net bir şekilde ortaya konmasında önemli bir yeri vardır. Bu sebeple, ihracat yaparken yazılı bir satış sözleşmesi hazırlanmalıdır.

Satış sözleşmesi, ticari işlemin tüm yönlerini içerecek şekilde detaylandırılmalıdır.

Sözleşme taraflarının isimleri ve adresleri sözleşmede belirtilmelidir.

Sözleşmede ürünün adı, teknik ismi, boyutları, standartları, alıcı tarafından talep edilen koşullar, varsa numunelere ilişkin düzenlemeler yer almalıdır.

Malın miktarı rakam ve yazıyla belirtilmeli, birim ölçüsü de net bir şekilde yazılmalıdır.

Alıcı ve satıcı, sevk öncesinde gözetim şirketleri tarafından ürünün denetlenmesi konusunda anlaşmış ise bu durum satış sözleşmesinde hangi şirket tarafından yapılacağı, hangi hususların yer alacağı da bildirilerek açıkça belirtilmelidir.

Toplam değer, rakamla, yazıyla ve para birimi ile belirtilmelidir.

Teslim şartları belirlenmeli, Dış Ticarette Teslim Şekillerine (Incoterms) göre bir teslim şekli verilmelidir.

Satış fiyatı, ödenecek gümrük vergisi ve harç gibi masrafları içeriyorsa sözleşmede mutlaka belirtilmelidir. Vergilerin kim tarafından ödeneceği net bir şekilde sözleşmeye yazılmalıdır.

Malın sevk ve teslim yeri sözleşmede açıkça belirtilmeli, teslimat döneminin hangi tarih temel alınarak başlayacağı açıkça yazılmalıdır.

Nakliyenin ne şekilde olacağı belirtilmelidir.

Ambalaj, etiket ve ürün üzerinde yer alması gereken işaretlere ilişkin açıklamalar sözleşmede yer almalıdır.

Ödemenin hangi yöntemle yapılacağı, miktarı ve para birimi belirtilmelidir.

Varsa ıskonto ve komisyonların miktarı ve kimin tarafından ödeneceği, komisyon hesabının nasıl ve hangi oran üzerinden yapılacağı belirtilmelidir.

Nakliye sigorta bilgisi yer almalıdır.

Ürün garantisinin geçerlilik süresi ifade edilmelidir.

Sözleşmenin yerine getirilememesinin hangi şartlar altında sorumluluk oluşturmayacağına dair koşullar belirtilmelidir.

Sözleşme yükümlülükleri yerine getirilmediği durumda kullanılacak hukuki yollar, sözleşmenin hangi ülke hukukuna göre idare edileceği veya uygulanması düşünülüyorsa tahkim (hakemlik) maddesi yer almalıdır.

Sözleşme taraflarca imzalanmış olmalıdır.

İHRACATTA KULLANILAN BELGELER   

FATURALAR

Ticari Faturalar 

Satılan bir malın, cinsi, ismi, miktarı, birim satış fiyatı, teslim şekli ve toplam bedeli gibi bilgilerin beyan edildiği, satıcı tarafından alıcıya gönderilen hesap belgesi olan ticari faturalar, üzerinde maliye kaşesi veya noter tasdiki ile ihracatçı tarafından düzenlenmektedir.

Proforma Fatura

Anlaşma safhasında ihracatçı tarafından malın birim fiyatının, özelliklerinin ve satış şartlarının yer aldığı, bilgi verme amacını güden bir teklifnamedir.

Orijinal Fatura

Satıcının alıcı adına düzenlediği satış belgesidir.

Navlun Faturası

Mal ile ilgili satış faturasında, navlun tutarı mal bedeline dahil veya ayrı olarak gösterilebilmektedir.

DOLAŞIM BELGELERİ

Gümrük Birliği Anlaşması kapsamı sanayi ve işlenmiş tarım ürünleri ihracatında kullanılan belgedir.

Basitleştirilmiş Prosedüre İlişkin ATR Dolaşım Sertifikası

Gümrük Müsteşarlığı'nca “ Onaylanmış İhracatçı” yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişilere, gümrük idareleri ya da bu idarelerce verilen kuruluşlar tarafından düzenlenip, gümrük idaresine vize işlemi zorunluluğu olmadan, A.TR Dolaşım Belgeleri düzenleme yetkisi verilebilir.

EUR-MED Dolaşım Sertifikası

Pan Avrupa ve Pan Avrupa Akdeniz menşe kümülasyonu çerçevesinde ikili ya da çapraz kümülasyonlarda kullanılan belgedir. 

Serbest Ticaret Anlaşmaları kapsamı eşya ile AKÇT ürünleri, AB menşeli tarım ürünleri ihracatında kullanılan belgedir.

Menşe Şahadetnamesi /  Özel Menşe Şahadetnamesi

İhracatçının bağlı bulunduğu Oda tarafından tasdik edilen ve ihraç konusu malın menşeini gösteren belgedir. Genelleştirilmiş Preferanslar(Tercihler) Sistemi kapsamındaki ülkelerin uyguladığı tavizli gümrük oranlarından yararlanılması için bu kapsamdaki ülkelere yapılan ihracatta özel bir menşe şahadetnamesi (Form-A) düzenlenmesi gerekmektedir.

Belge düzenlenen ülkeler: Japonya, Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya, Ukrayna

Arap Boykot Listesi'nde Yer Almadığına Dair Belge

Arap ülkelerine ihracat yapacak olan firmaların Arap Boykot Listesi'nde  yer almadıklarına dair bir belge almak için Ticaret Odası'na başvurmaları gerekmektedir. Yapılan inceleme sonucu firmanın Arap ülkelerince boykot edilen ihracatçı firmalar arasında yer almadığının belirlenmesini takiben hazırlanan belge Oda tarafından onaylanmaktadır.İhracat sırasında ibrazı istenen faturanın ve Menşe Şahadetnamesinin tasdikinde de, faturanın ve menşe şahadetnamesinin arkasına ihracatçı firmanın Arap Boykot Listesi'nde yer almadığını belirten kaşe basılmaktadır.

Eşyaların gümrük vergisine tabi olmadan geçici kabulüne imkan sağlayan teminat yerine geçen belgedir. Geçerlilik süreleri verildikleri tarihten itibaren 1 yıl olan ATA karneleri Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yetkilendirilmiş Odalardan dilekçe, teminat mektubu, taahhütname, yetki belgesi, imza sirkülerinin fotokopisi ve ihraç edilecek malların cinsi, adedi ve birim fiyatının belirtildiği genel bir listenin ibrazı ile temin edilerek kullanıldıktan sonra Oda'ya iade edilmektedir.

TIR Karnesi

TIR sisteminde  taşıma yapan firmaların TOBB tarafından yetkilendirilmiş Odalardan temin edebilecekleri TIR karneleri, araçlardaki malların gümrük vergileri teminatını sağlayan belgelerdir. Taşıma işlemlerinin tamamlanmasının ardından TIR karneleri Oda'ya iade edilmektedir. 

Sigorta Belgesi

İthalatçının verdiği bilgiler ve talimat doğrultusunda ve ithalatçı hesabına ihracatçı tarafından yaptırılmaktadır. Bu şekilde ticari mal rizikolara karşı sigorta ettirilmiş olmaktadır.

Koli Müfredat Listesi

İhraç edilecek malların miktarları, fiyatları ve konteynerlerin ihtiva ettiği ambalajların adetlerini belirten listedir. Koliye ait faturaya sığmayacak kadar kapsamlı bilgiler bu listeye dökülmektedir.

Çeki Listesi

Çeki listesi, hangi taşıta ne kadar mal yüklendiğini, her birim, paket, çuval vs.ağırlığı içermektedir. Gümrük idarelerince ve hasar halinde sigorta şirketlerince istenebilmektedir.

Konşimento

Malın taşınmak üzere teslim alındığını ve varış noktasında teslim edileceğini gösteren kıymetli evrak niteliğinde bir belgedir.

Helal Belgesi

İslam ülkelerinin et ithalatında talep ettikleri, hayvan kesimlerinin İslami kurallara uygun olduğunu ispatlayan belgedir. Bu belge, müftülüklerce düzenlenmektedir.

Radyasyon Belgesi

Radyasyon Belgesi, tarım ürünlerinin kabul edilebilir orandan fazla radyasyon içermediğini veya radyasyonsuz olduğunu kanıtlayan belgedir.  İthalatçı, belirli bir ağırlıktaki tarım ürününde belirli bir radyasyon derecesinden fazlasını kabul etmeyeceğini ihracatçıya bildirerek Radyasyon Belgesi talep edebilir. Bu belgeyi düzenlemekle yetkili kuruluş Atom Enerjisi Komisyonu'dur.

Sağlık Sertifikası

İhraç konusu  malın sağlık koşullarına uygun olup olmadığını gösteren belge niteliğindedir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinden alınmaktadır.

Analiz Raporu

Tahlili gerektiren, özellikle gıda ve kimyasal maddelerde gerekli bir rapordur.

Standardizasyon Kontrol Belgesi

İhraç konusu malların, yürürlükte olan denetim tüzükleri ile uygulamada bulunan zorunlu standartlara uygun bulunduğunu ve ihraç edilebilecek nitelikte olduklarını göstermek bakımından Ekonomi Bakanlığının Bölge Müdürlükleri'ne müracaat edilmelidir. Bu belgenin, ihracat sırasında ilgili gümrüğe ibrazı zorunludur. 

Borsa Tescil Beyannamesi

Borsaya Kote Edilmiş Mallar Listesi'nde bulunup ihracı yapılacak tarım ürünlerinden gelir vergisi tevkifatının yapılmasını teminen çıkış beyannamelerinin gümrükçe tescilinden önce aranmaktadır.

Diğer Belgeler

Orman ürünleri için üretim yerinden verilmiş acenta veya kumanya belgesi, ihracı ilgili kurumların iznine tabi ürünlerde izin belgesi gibi.

İHRACAT İŞLEMLERİNDE GÜMRÜK İDARESİNDE ARANAN BELGELER

İhracat işlemlerinde gümrükte aşağıda yer alan belgeler aranmaktadır. Bu belgeler eksiksiz hazırlanmalıdır ;

Eşyanın faturası

Gerektiği hallerde çeki listesi

Orman/Tekel Nakliye Tezkeresi

Bitki ve bitkisel ürünlerde, hastalık ve zararlıların bulunmadığını gösteren  ‘'Bitki ve Parçaları için Sağlık Belgesi''

Kontrole Tabi Eşyada Kontrol Belgesi

Tekele Tabi Eşyada, Bu İdarece Verilen Nakliye Tezkeresi

İhracı İlgili İdarelerin İznine Tabi Eşya İçin Yetkili Makamlarınca Verilen İzin Kağıtları

Gerektiğinde Eşyanın Yükleneceği Nakil Aracının Geleceğini Bildirir Acenta veya   Kumpanya Belgesi

Dış Ticaret Rejimi Ve Türk Parası Kıymetini Koruma Karar Ve Tebliğlerinin Gerektirdiği Diğer Belgeler: (Lisans, acenta mektubu, tescil beyannamesi, banka mektubu, taahhüt beyannamesi gibi)

Kumanya Listesi: (Çıkış yapan deniz, kara ve hava nakil araçlarına verilecek      kumanyaların kayıtlı olduğu belgedir. Bu belge beyanname addolunarak, gümrük işlemleri bunlar üzerinde yürütülür.)

Standardizasyon Kontrol Belgesi: (Çıkışı standardizasyon kontrolüne tabi tutulmuş maddelerin (Antepfıstığı, pamuk, yemeklik zeytinyağı, palamut v.b.) ihracatında aranılan belgedir. Bu belgeye sahip olmayan mezkur maddelerin çıkışına gümrüklerce hiçbir surette izin verilmez.)

Yabancı Ülkelere Seyahat Edenlere Ait Geçici Çıkış Beyannamesi ve   Taahhütnamesi: (İkametgahı Türkiye'de bulunan Türk ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin, yabancı memleketlere geçici olarak çıkaracakları ve en geç iki yıl içerisinde geri getirecekleri,  kendilerine ait taşıtlar için düzenlenen belgedir.) (Triptik veya Gümrük Geçiş Karnesi ibraz edilmediği takdirde.)

Yukarıda belirtildiği gibi gerekli bilgi ve belgeleri ihtiva edecek şekilde usulüne uygun olarak düzenlenmiş, ihracatçı ve varsa komisyoncusu tarafından da imzalanmış olan gümrük beyannamesi Gümrük İdaresinin çıkış manifesto servisince, çıkış tescil defterine tescil edilir. Çıkış beyannamesinin belirtilen şekilde tescil edilmesiyle birlikte gümrük idaresinde ihracat için işlem başlamış olur.

KAMBİYO MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE İHRACAT HESAPLARININ KAPATILMASI

İhracat bedellerinin tasarrufu serbesttir.

İHRACATTA KDV UYGULAMALARI YÖNÜNDEN İHRACAT SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER

KDV Uygulamasında ihracat istisnası, malların T.C. Gümrük Bölgesi'nden çıktığı döneme ait KDV beyannamesinde beyan edilecektir.

İstisna kapsamında mal ihraç eden mükellefler, bu kapsamdaki teslimlere ilişkin tutarı ilgili dönem beyannamesinde ihracat istisnası bölümünde beyan edecektir. Mükelleflerin nakden veya mahsuben iade taleplerinin yerine getirilmesinde aşağıdaki belgelerin vergi dairesine ibrazı gerekmektedir;

Dilekçe

Gümrük beyannamesi (Beyannamelerin aslı veya örneği yerine bunların listesinin verilmesi de  yeterlidir.) 

Satış faturalarının fotokopisi veya listesi,

İhracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek katma değer vergisi listesi ile ihraç edilen malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir tablo. 

Dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketlerinin, ihracatına aracılık ettikleri mükelleflerin indirilecek katma değer vergisi listesini de vermeleri zorunludur.

İHRACATTA ÖDEME ŞEKİLLERİ  

PEŞİN ÖDEME:

Alıcı-ithalatçının mal bedelini bankası aracılığıyla havale şeklinde satıcı-ihracatçıya ödemesi karşılığında malın ve malı temsil eden belgelerin ihracatçı tarafından doğrudan ithalatçıya gönderilmesini öngören bir ödeme şeklidir.

Bu ödeme şeklinde ihracatçı hiçbir risk üstlenmemektedir. İthalatçı açısından ise, bedeli ödenmiş olan malların satıcı tarafından gönderilmemesi ya da gönderilen malların sipariş evsafına uygun olmaması veya zamanında gönderilmemesi gibi nedenlerle zarara uğrama riski bulunmaktadır.

MAL MUKABİLİ ÖDEME:

İhracatçının malları, ithalatçıya, mal bedelini tahsil etmeden göndermesidir. Bu ödeme şeklinde ihracatçı malları ve bunları tevsik eden vesaiki herhangi bir ödeme talimatı olmaksızın alıcıya göndermekte, ithalatçı da malı çektikten bir müddet sonra malın bedelini ödemektedir. Burada taraflar arasında güven unsurunun çok güçlü olması gereklidir.

VESAİK MUKABİLİ ÖDEME:

Mal bedeli tahsil edilip vesaikler banka tarafından ithalatçıya teslim edildikten sonra mallar gümrükten çekilebilecektir. İhracatçı bu ödeme şeklinde daha güven altındadır.

AKREDİTİF:

Akreditif, şarta bağlı bir ödeme garantisi olup, işleyişinde  dört taraf bulunmaktadır: Amir (ithalatçı), Amir Banka (ithalatçının bankası), Lehtar (ihracatçı) ve Lehtar Banka (ihracatçının bankası).

Alıcı ve satıcı aracı bankaları vasıtasıyla istenilen nitelikte ve uygun koşullarda anlaşmalarını gerçekleştirmek amacıyla bu ödeme şeklini kullanırlar. Uygun vesaik ibraz edildiği zaman satıcı parasını alacağını, alıcı da istenilen nitelikte mala kavuşacağını bilmektedir.

Başlıca akreditif türleri şunlardır:

Gayri kabili rücu (dönülemez) Akreditif: Amir bankanın akreditif şartlarına uygun vesaikin akreditif koşullarına uygun zaman ve şekilde yapılmasını taahhüt etmektedir.

Kabili rücu(dönülebilir) Akreditif: Amir banka, herhangi bir anda akreditif koşullarını değiştirebilir ve tarafların bu değişiklik nedeniyle önceden haberdar olmaları gerekmez. Bu değişiklik uygun vesaiklerin bankaya ibrazından sonra yapılır ise, geçerli değildir.

Vesaik İbrazında Ödemeli Akreditif: Akreditif şartlarına uygun vesaikin yine akreditif süresi içerisinde ihracatçı tarafından lehtar bankaya ibrazı halinde ödemenin yapılacağı akreditif türüdür. Bu durumda, vesaikin şartlara uygunluğunu tespit eden muhabir bankaya ödenen tutar amir bankadan talep edilecektir.

Devredilebilir Akreditif : Akreditif şartları içerisinde o akreditifin devredilebilir olduğu yazılı ise, lehtar kendine ait hak ve sorumlulukları bir veya birkaç lehtara devredebilir.

KABUL KREDİLİ ÖDEME:

Mal bedeli belli bir vadede ödenmesi taahhüt edilmekte ve bu ödemeye bir poliçe vasıta olmaktadır.

“Kabul kredili vesaik mukabili” ödeme, malların alıcıya gönderilmesinden sonra bankanın mal bedelini tahsil etmesi yerine, poliçeyi alıcıya kabul ettirdikten veya bu kabule kendisi de aval verdikten sonra vesaikin alıcıya teslim edildiği ve poliçe vadesinde mal bedelinin ihracatçıya ödendiği ödeme şeklidir.

“Kabul kredili mal mukabili” işlemde ithalatçı önce malı  çekmekte, sonra belirlenen sürede mal bedelini ödemektedir. Bu işlemde süre açısından ithalatçıya ikinci bir finansman kolaylığı yaratılmaktadır.

KARŞILIKLI TİCARET:

Malın malla değişimidir. Bu kapsamda Özel Takas: Mal ve /veya hizmet ihraç ve ithalinde tarafların aynı gerçek ve tüzel kişiler olması halinde mal ve/veya hizmet ihraç ve ithali bedelleri herhangi bir para hareketi söz konusu olmaksızın kısmen veya tamamen takas (mahsup) edilebilen bir ödeme şeklidir. Bağlı Muamele: İthal edilen mal hizmet ve teknoloji bedellerinin, mal hizmet ve teknoloji ihracı ile karşılandığı, ithal ve ihraç fazlalığının döviz olarak ödendiği veya tahsil edildiği ödeme şeklidir.

İHRACATTA TESLİM ŞEKİLLERİ

EXW-Ex Works Fabrikada Teslim

FCA-Free Carrier Taşıma Vasıtasının Yanında Teslim

CPT-Carriage Paid To Navlun Ödenmiş

CIP-Carriage and Insured Paid To Navlun ve Sigorta Ödenmiş

DAT-Delivered At Terminal Terminalde Teslim

DAP-Delivered At Place Belirtilen Noktada Teslim

DDP-Delivered Duty Paid Gümrük Vergileri Ödenmiş Olarak

FAS-Free Alongside Ship Geminin Yanına Teslim

FOB-Free On Board Gemiye Yükleyerek Teslim

CFR-Cost and Freight Mal Bedeli ve Navlun Ödenmiş Olarak

CIF-Cost,İnsurance And Freight Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Olarak

Gümrük Müşavirliği-Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞ- www.altunbasak.com

www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gümrük Müşaviri-Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞ- www.altunbasak.com

www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gümrükçü-Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞ- www.altunbasak.com

www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gümrükçü Nedir-Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞ- www.altunbasak.com

www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

İstanbul Gümrük MÜŞAVİRLERİ Listesi- Altunbaşak Gümrük Müşavirliği- www.altunbasak.com

www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Türkiye'nin en büyük Gümrük Müşavirliği- Altunbaşak Gümrük Müşavirliği- www.altunbasak.com

www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gümrükleme-Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞi- www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar- Altunbaşak Gümrük Müşavirliği- www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

kocaeli gümrük müşavirliği - Altunbaşak Gümrük Müşavirliği- www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gümrük işlemleri yapan firmalar- Altunbaşak Gümrük Müşavirliği- www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

gebze gümrük müşavirliği - Altunbaşak Gümrük Müşavirliği- www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gümrük Müşavirliği-Dilovası Gümrük Müdürlüğü- www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze- www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Dilovası Gümrük -  Altunbaşak Gümrük Müşavirliği  Gebze Gümrük -  Altunbaşak Gümrük Müşavirliği-Kocaeli - www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gebze Gümrük Müdürlüğü-Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞ-gebze- www.altunbasak.com

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği - Gümrük Müşavirliği Uzmanı- www.altunbasak.com

-www.altunbasak.com- www.altunbasak.com-www.altunbasak.com- www.altunbasak.com

gümrük müşavirliği -gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur- https://www.altunbasak.com

gümrük müşavirliği -gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur- https://www.altunbasak.com

 

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur-gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur- https://www.altunbasak.com

Gümrük Müşavirliği Is İlanları-gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur- https://www.altunbasak.com

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı-gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur- https://www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği maaş-gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur- https://www.altunbasak.com

Gümrük Müşavirliği İstanbul-gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur- https://www.altunbasak.com

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar-gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur- https://www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği ekşi-gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur- https://www.altunbasak.com

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020-gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur- https://www.altunbasak.com

gümrük müşavirliği -gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur- https://www.altunbasak.com

gümrük müşavirliği -gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur- https://www.altunbasak.com

 

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur- https://www.altunbasak.com

Gümrük Müşavirliği Is İlanları - https://www.altunbasak.com

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı- https://www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği maaş- https://www.altunbasak.com

Gümrük Müşavirliği İstanbul- https://www.altunbasak.com

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar- https://www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği ekşi- https://www.altunbasak.com

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020- https://www.altunbasak.com

- https://www.altunbasak.com

En İyi 10 Gebze Kocaeli Gümrük Müşaviri- https://www.altunbasak.com

gümrük müşavirliği gebze - https://www.altunbasak.com

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze- https://www.altunbasak.com

Gümrük Müşavirliği- https://www.altunbasak.com

ALTUNBAŞAK gümrük müşavirliği İstanbul- https://www.altunbasak.com

Gebze Gümrük Müdürlüğü- https://www.altunbasak.com

Gebze Gümrük Haber- https://www.altunbasak.com

gümrükleme- https://www.altunbasak.com

Gümrükleme Nedir- https://www.altunbasak.com

Gümrükleme işlemleri- https://www.altunbasak.com

ALTUNBAŞAK  gümrükleme- https://www.altunbasak.com

Gümrükleme ne kadar sürer- https://www.altunbasak.com

Gümrük Müşavirliği- https://www.altunbasak.com

Gümrük işi Nasıl yapılır- https://www.altunbasak.com

Yurtdışı Gümrükleme- https://www.altunbasak.com

 gümrükleme- https://www.altunbasak.com

gümrükçü - https://www.altunbasak.com

Gümrük Müşavirliği- https://www.altunbasak.com

Gümrük Müşaviri- https://www.altunbasak.com

Gümrükçü Nedir- https://www.altunbasak.com

Gümrük firmaları İstanbul- https://www.altunbasak.com

Türkiye'nin en büyük Gümrük Müşavirliği- https://www.altunbasak.com

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar- https://www.altunbasak.com

Gümrük Müşavirliği Nedir- https://www.altunbasak.com

Gümrük Müşaviri Nasıl Olunur- https://www.altunbasak.com

gümrük müşavirliği -gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur- https://www.altunbasak.com

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük Müşavirliği İstanbul

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük müşavirliği ekşi

gebze gümrük müşavirliği

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

 

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük Müşavirliği İstanbul

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük müşavirliği ekşi

gebze gümrük müşavirliği

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Müdürlüğü

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Müdürlüğü

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Müdürlüğü

gümrük müşavirliği gebze

gümrük müşavirliği gebze

gümrük müşavirliği gebze

gümrük müşavirliği gebze

gümrük müşavirliği gebze

gümrük müşavirliği ile ilgili aramalar

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük Müşavirliği İstanbul

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük müşavirliği ekşi

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Müdürlüğü